GekoO’nun ekolojik dünyasına hoş geldiniz…

Sepetim

Sepetinizde hiç ürün bulunmamaktadır.

ÜRÜN İADESİ VE DEĞİŞİM KOŞULLARI

 

İade işlemlerinde 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli

Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 5:

CAYMA HAKKI

5.1 ALICI, gıda maddelerinin, içeceklerin veya diğer günlük tüketim maddelerinin satışına

ilişkin mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanamaz. Ancak anılan ürünler hariç, diğer

Ürünleri, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren

7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe

göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

5.2 Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü

posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının

kullanılması halinde, ALICI'ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI’ya gönderildiğine ilişkin

kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ya iadesi gerekir.

5.3 İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim

edilmesi gerekmektedir.

5.4 SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre

içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20

(yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

5.5 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünler’in kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

5.6 Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı

cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin

imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa SATICI’ya malın değerini veya

değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen

değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 6:

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

6.1 ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği

itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son

kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin satışına ilişkin sözleşmeler ve ALICI tarafından

ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve

bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

6.2 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Mesafeli

Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin,

içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları

çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli

Sözleşmeler’de cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 7.2:

AYIPLI MAL DEĞİŞİM HAKKI

Ürünün ancak kullanım sırasında fark edilebilecek bir ayıbının olduğunun anlaşılması halinde,

ALICI teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ürünün taahhüt edilen sağlam bir ürünle

değiştirilmesi hakkını kullanabilir. Ayıplı mal değişim hakkının kullanılması için aynı süre

içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın

kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürün ve ürüne ilişkin fatura aslının

iadesi zorunludur. Ayıplı ürünün ulaşmasını takip eden 10(on) gün içinde SATICI, talebi

değerlendirir ve haklı bulunan talepler için taahhüt edilen ürünün yenisini, haklı görülmeyen

taleplerde de ürünün kendisini ALICI’ya gönderir. Ayıplı mal değişim işlemlerinde tüm taşıma

masrafları SATICI’ya aittir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

BackTop